HSK4級

※声調記号:[例]zhōngwén   数字表記:[例]zhong1wen2

【1】 名詞 1.掛け布団 [中] 被子。 [英] quilt [日] 掛け布団. [量詞] ; 2.〈姓〉 [中] 姓。 [英] Bei [日] 被(ひ)・ペイ. 【2】 動詞 1.〈書〉覆う [中] 遮盖。 [英] […]

動詞 1.抱く [中] 用手臂围住。 [英] hold or carry in the arms [日] 抱く.抱える. 2.初めて(子または孫が)できる [中] 初次得到(儿子或孙子)。 [英] give birth […]